/ Новости сайта / TOLIŞİ POEZİYA . / Tolışi xəlgi daston : Tofiğ İlhomi daston
12.12.2019

Tolışi xəlgi daston : Tofiğ İlhomi daston

Tofiğ İlhomi daston

Tolışi xəlgi daston

Jıqo votedən təxminən sa sor banav Tolışi maholədə Eynəli nomədə qıle mərdə merd jidəbən. In merd kosib bıboən, ve mərd, fəhmin, inodkor qıle odəm be. Çanə kosib bıboən , bə Xıdo etiğodış behədd , behududibən.In kosibə merd tojə jenxıvand bedə, əy bə moharibə vakardən. Eynəli şedə bə moharibə . Çanə iqidəti nuşu dodə, çanə dışmen kıştedə, oxoyədə bə dışmeni əsir eqenedə. İ -dı sor cəhənnımi əzobi kəşedə bı əsirətiədə. Əsirəti vaxtiən bə nemeson ıştəni havatdəni. Kali əsiron bə nemeson ğolloğ əkəy bo i ğıçi nuni qorə,əmmo Əynəli ıştə nəfsi -izzəti oqətedə. Xıdo jıqo vardedə dı sor bəçəton çe əsirətiədə xilos bedə, oqardə bə vətən. Vətənədə əy i kəs bəni xaini bə ğələm dodə. Eynəli bə odəmi dim mandə votedə :

- Roste, az çe dışmoni votəyon kardəme, əmmo bəmı əmri tı dodəbiş.

Bı jıqo cəvobi qorə həmon bə dim mandə odəmi qətedən, Eynəli vadoydən.

Eynəli oqardə bəştə yurd. Unən deştə kosibəti məşğul bedə. Xıdo bəy ço zoə, dıqlə kinə dodə. Eynəli həmmə əvlodınoş ,əlbəttə,əpişe,əmmo ıştə iminnə zoə Tofiğiş həmməysə vey əpişe. Tofiği əğılətiədə bə dıqlə çiş məhəbbətış hestebe: qıle bəştə nənə nəğılon, qıleyən bə kitobon. Anə bə kitobon mehri-məhəbbət əkəy hakanə bəni səmə bə odəmon çəş əçiy. Çe Tofiğimon qıle balaxonəşon hestebe, hejo əşiy bə bılındə balaxonədə kitob ahandiy, hejo əyoən bə han əşiy. Çe Tofiği yonzə sinn bıədə unən bə balaxonədə hıtəbe.Berdəm bəçe han qıle kinə dəşe. Bəy nez ome . qıle sıəvılış doe bəy, voteşe :" Çımı nom Nozie, az tıni Bokuədə çəş bakam. " Tofiğiən voteşe :" Az tıni hukmən peydo bakam" Əğıli sıəvılış se , buş karde,ıştənış şodoe bə Nozi və. Tofiğ hanumjən be qorə ıştənış çe baləxonədə bə so şodoe. Sərost eqenie ləjimətılədə bəsə yol-yolə sığon. Bə əğıli ziqkə moə-pı beşe. Vindeşone əğıli sə şırtə bıə, əğıli çəşon de xuni pur bıə. Əğıl vindəni. Kuşone bəştə sə. Bı nəxoşxonə, bə nəxoşxonə, əğıl eqenie çə sinniku bə nəxoşxonon kəybə. Ruşnə çə rujiku bə əğıli çəş nome ki, nome. Tofiğişon noe vilədə ( şəhərədə ) bə çəşondə ku bıə əğlon məktəb. Tofiğ iyo həmməysə çok handəbe, fəhmışən, hissiyatışən həmməysə çokbe. Ro, kuçon jıqo əşi hiç ki bovə nəkəy ın barzə-bılındə, sio çəşə zoə çəşondə çe ruşnəku məhrume. Ən mərəğinə ko ımbe ki, bəçe han dəşə Nozi bəçe han unən rə-rə dəəşi və əvon hanədə ıştə sırron bo yəndı qılə-qılə əvotin. Hətto bə Nozi əyon bıəbe Tofiği çəşon vindəni.Çəvon ğiyabi məhəbbət rujbəruj zumand bedəbe. İ-dı sor davarde bəçəton Tofiğ şe bə ali məktəb dəşe. Hejo bıvrədə iminə kərə deştə pəvəndiş vindemonış karde. İ sinifədə handə Tofiğ , Nozi bə iyəndı yamən damedəbin. Tofiğ ha ruj bo Nozi ıştə tojə şeiron əhandi. Tofiğ əy ıştə ilhom ,ıştə çəş hisob kardeyo boştəno İlham təxəllusi peqətəşbe. Nozi bəy əvoti , bə çəşon qorə hiç ğəhr məkə, az ıştı sio çəşon əvəz bakam. Dıqlə cıvoni məhəbbət həni qırd bə məktəbi əğlon əyon be. Çəvon pəxıləti kəşəkəsonən hestebe, bəvon havar beşəkəsonən.

Bo məktəbi sə karde dı-se manq mandəbe. Xəbisə odəmon bə çəvon məhəbbəti bə ruj-bə şəv hucum kardəbin. Bo Nozi tojə "pəvəndion" bə mion beşedəbe. Nozi bə qıle kuə zoə aşığ be xəbə bəçe moə-pıən xəbə doə bıəbe. Nozi ha ruj bə təğibon, bə tənon, bə teğinə sıxanon məruz mandəbe. In xəbon əv həmə bəştə yo -bə Tofiği votedəbe, çəyku nio kardənıbe. Tofiğ bəy qədəli piariş kardə kəsi cəvobi jıqo ədəy, ə odəmi pıə qur əsuti,əmmo bə Nozi colinəbəcolinə sıxan kardə kəson hiç çi vote zındənıbe.

İ ruj Nozi bə məktəb nome. Tofiği səbrış karde, dıminə ruj

nome, Tofiği unən səbrış karde. Seminə ruj Nozi bə məktəb nomədə Həni Tofiğ bəni condo be, şe deştə dusti çəvon kəy. Kədəşon cəvobışon doe, Nozi bəştə dədə yurd bə diəroə mahol şə. Əncəx kəxıvandi bə Tofiği qıle noməş doe, voteşe, Nozi doəşe, asbardeşe bətı bırosnom.Tofiği rə ın noməş okarde Əyo nıvıştə bıəbe :"Tofiğ, mınışon de zu bardeşone . Iştəni bırosniş bəmı. Iştı əbədi Nozi ". Nomə nəmin be, Tofiği zıneşe nomə bəme-bəme nıvıştə bıə. Yamən pərişon be Tofiğ.

Çiçım kardə mı bətını , ha fələk,

Vardedəş tı bə çımı sə sa kələk,

Çəşı haşde tı beruşnə, ha kopək,

Bə çımı dıl ısə çanqi ğandedəş ?!

- voteşe.

Tofiğ deştə dusti oqarde bəştə mandə kə. Duston, həmron həmə bəçe sə qırdə bin . Çiç bıkəy ? Hay çi sıxan vote. Qıle " həvəse, vəse " voteşe, qıle " de Nozi valideynon moharibə karde əzınimon ki " , qıle bə di oqarde maslahat kardeşe. Tofiği ın maslahaton hiç qılə bəqəmış nıkarde, votışe :

- Az hukmən dumu Nozi bəşem, ya de Nozi obaqardım bə dumu, yaən əçe roədə ıştəni ğıbon bədom.

Duston hiç qılə bə Tofiği votey etina nıkarde, əmmo iqlə bəvoynə dustış hestebe, əv " Tofiğ, bə kovrə bışoş , dıti hestim "- voteşe.

Dı ru bəçəton Tofiğ deştə dusti bə ro beşin. Şanqovənezi bə Nozi jiə mahol beşin. İyo-əyo omin bə qıle aşıği kə mehmon bin . In aşığ həmmə maholi çok zıneydəbən. Aşığ deştə kəy mehmonon navı hıte sehbət kardədə zıneşe ın cıvonon de kon niyəti iyo omən.Çe Tofiği piə kinə nomi məsəcəğın ekkuşe bəştə zono :

- Vay ıştı kəxəliz nıbo ! Iştı piə kinəşon bə qıle bıği perıştə zoəşon doə ki ! Çı Nozi vəyə vədəşonən çımıku səşone ki ! Maşdə ney, paşo çə kinə vəyəy. Isə şımə çiç bakaşon ?

Dusti bə Tofiği maslahat zıne həni çimbəçəton çe Nozi nomə kəşe bə davo-şəvo səbəb bəbe. Boy oqardəmon. Çiç votedəş ?

Tofiği bəştə dusti de şeiri cəvobış doe :

Mı ıştənım bəştə eşği ğıbon doə,

Dili hission həmmə ərməğonım doə,

Az əzınim arşie, imtihonım doə,

Bə nıtarsi və tı cənqi ğandedəş ?

Tofiği fikiş peqəte. Tiki bəçəton voteşe :

- Ney , kinə nıvində bə dumo oəqardinim.

Aşıği bı cıvonə zoon jıqo qıle maslahatış karde:

- Cıvonon, şımə bə şanqo bə vəyə ome bə dəvo-şəvo səbəb bəbe. əqəm kinə vinde pidone, bəvədə navniməyj bə kinə dərostə imorət bışənən, əyo ə kinə vinde bəzınışon. Co cur kinıə vinde mumkun ni.

In maslahat bə Tofiğiən xoş ome, bəçe dustiən.

Bəle, vaxt-vədə rəse, Tofiğ deştə dusti şin nıştin vəyu dərostə imorəti vədə. Çəş bıkə,, ha çəş bıkə. İ kərən bənim qıle bılındə maşin ome pemande çe Vəvu imorəti vədə. Toffiği çe diəroədə fəhmış karde çe maşində evoə kinə Nozie. Eşte, ıştə dimiş qəte bə səmt voteşe :

Vəvuə olət tanədəy, ha Nozi, mubarək !

Davardəyon hanədəy, ha Nozi, mubarək !

Kıve, çəmə əhdi-peymon, ğəssəmon,

Tofiğ ıştə xunədəy, ha Nozi, mubarək !

In barzi-bılındı, ın sutemonə sədo məsəcəğın Nozi ıştənış ğande bə Tofiği tərəf, qıle " Ha Tooofiiqqq" zikkəş je, çəy tono mandə kinon , unən lopəbığə zoə əvışon de zu qəte. Əmmo Nozi ıştəni bı rərəf-bə tərəf ekkudəbe, " ıştəni bəkıştım , ıştəni bəkıştım "- votedəbe. Əvışon okırniye-okırniye barde dənoşone bə vəvu dərosniyə imorət, sədoş şe-şe qin be. Hejo bı vaxti dı-se qılə cıvon omin bəsə Tofiğimon.Ivon pidəşonbe Tofiği dəçe dusti bukun , bə lınq-ləğe bıkəyn, Xıdoku aşığ peydo be, rə dəşe bə çəvon mion. Aşığ - çe maholi məşhurə aşığ ın cıvonon çe Tofiğiku diəroş karde, Tofiğiş penşande bə qıle co maşin dəroş karde bə vil-bə şəhər.

Tofiğ həmon rujiku sio-səmutə be, kamsıxan kardəkəs, quşənişin be.Bə daşt-fılonən kam beşe, iqlə zuş doe bə ğələm, bə dəftəri. Nozi unən bəçe han omedəbe,əncəx xəcolət kəşe-kəşe, peşo hiç nıvoye. Tofiğ bə Nozi bıə məhəbbətış bə şeir, bə ğəzəlış peqordonie, voloş karde bə dınyo. Çe Tofiği məhəbbətiku həmmə mahalon xəbə qəte. Bəçe holi sutin. Muğənnion bəçe sıxanon nıvıştə bıə mahnionışon hande, sənətkoon əçe şeironışon əzbər vote. subayon dəçe sıxanon ıştə eşğışon bəştə pəvəndion bəyon karde Tofiğ İlhomi nom bəni həxi aşıği bə dınyo car be.

.... Zəmonə qarde, Tofiğən kəxıvand be, jenxıvand be, Xıdo bəyən zoəş. kinəş doe,əmmo çe Nozi məhəbbət əçe dılış tərk nıkardeşe ki, nıkardeşe. Peşo çand kərə de Nozi tale norohət be, xəbəş qəte, zıneşe ki, heyif , Noziən hərəbəxt nıbe, ğədır-ğıymətış zıne nıbe. In dıqlə aşıği vindemon , heyif ki, i kərən mumkun nıbe.

Oxonə nəfəsədən çe Tofiği çəşon vədə Nozi mandəbe. Bəştə umurə həmro. -bəştə kəxıvandi ıştə oxonə vəsiyətonış karde votışe :

- Az şedəm, norohət məbu. bə dınyoədə az bəni ın dınyo ğəmgin, dardin əbinim. Bıbaxş mıni, coni tı. coni çımı balon, coni unən çını ın nıvışyon. Əlvido, əlvido !

Tofiğ İlhomışon çe di ən barzə vırədə dəfnışon karde. Vindəkəson votedən, ha manqədə i kərə ın ğəbi səpe dıqlə astovə omedən deyəndı vindemon kardən, çəğın yəndıku co bedən, bə co-co səmton şedən. Əholi jıqo qumon kardə ın astovədə qıle çe Tofiği ruhe, qıleyən çe Nozi ruh.

Xıdo əvono bə dınyoədə komiyob bıkəy, bı dınyoədə yəndı piə kəson isə bı dınyoədə.

Amin !

tolishstan.com

Поделитесь в социальных сетях

Комментарии 0

Подписка: 1 Код *:

Календарь
«  Ноябрь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Отлично
2. Хорошо
3. Плохо
4. Ужасно
5. Неплохо
Всего ответов: 10
Статистика

Онлайн всего: 6
Гостей: 5
Пользователей: 1
tmmrtalish